4. März 2011

بحرین جنگ در خلیج فارس

بحرین جنگ در خلیج فارس
بحرین یا جنگ دیگر در خلیج فارس میتواند راه برونرفت آخوندها از بحرانباشد یا می تواند به سقوط جمهوری اسلامی با بهای گزافتر ختم شود.در مقاله پیشین راه برون رفت بدون جنگ آخوندها را همانا اصلاح طلبان مامورقلمداد کردیم.اکنون موضوع بحرین یا جنگ در خلیج فارس است که باید خوب مورد بررسی قرار گیرد.عربستان ممکن است برای پشتیبانی از اقلیت سنی در بحرین به آنها کمک برساند.آخوندها نیز به بهانه حمایت از اکثریت شیعه در بحرین که پیشتر تعلق به ایراننیز داشت، وارد میدان شود.این موضوع میتواند به یک جنگ در منطقه دامن بزند. این جنگ میتواند جنبش سرنگونیمردم را تحت شعاع قرار دهد. آخوندها از احساس ملی گرایی و تمامیت ارضیسوء استفاده کنند. این جنگ دو فرجام در پایان می تواند دربرداشته باشد.1. ممکن است هدف اصلی نگهداری جمهوری اسلامی برای یک مدت دیگر باشد.زیرا مردم ایران ممکن است در برابر جنگ با اعراب و بخاطرخلیج فارس یا تمامیت ارضی ایران جانب آخوندها را بگیرند2. ممکن است با یک تیر دو نشان زده شود. یعنیپایگاه های نفتی بحرین یا یک کشور دیگر حامی بحرین ویران شود وآمریکا به بهانه حمایت از آنها به ایران یورش آورد و پایگاه های نفتی وتسلیحاتی ایران را بمباران کند.در واقع سناریو کویت و عراق تکرار گردد.پس نتیجه میگیریم بحران جنگی منطقه دو فرآیند در بر خواهد داشت.یکی تثبیت نظام و دومی شاید ربشه کردن آخوندها از راه نظامیولی بنظر می رسد منطقه بروی یک بشکه باروت خوابیده استغرب اگر برنامه دراز مدت در پیش دارد بهتر است آنرا با دولت ملی جدید ایراندرمیان بگذارد نه با آخوندها.بهترین راه تغییر رژیم آخوندها بدست مردم میباشد. اینکار قطع کامل حمایتغرب از دولت آخوندی زا می طلبد.اگر حمایت غرب نبود این رژیم تا کنون چهار تا کفن پوسانده بود.بخاطر همین حمایت هاست که من نگران آنم که از راه گرانترآخوندها سرنگون شوند. ما شاهد ویرانی بیشتر د رایران خواهیم بود.باید دوباره از صفر آغاز کنیم.امیدوارم مردم ایران با تمام برخیزند و باسرنگونی جمهوری اسلامی مانعجنگ تمام عیار در منطقه شوند.سرنگون باد جمهوری اسلامی ضد ایرانپاینده ایران. نیک جعفرزاده 13 اسفند 4 مارچ

Keine Kommentare: