4. März 2011

بحرین جنگ در خلیج فارس

بحرین جنگ در خلیج فارس




بحرین یا جنگ دیگر در خلیج فارس میتواند راه برونرفت آخوندها از بحران



باشد یا می تواند به سقوط جمهوری اسلامی با بهای گزافتر ختم شود.



در مقاله پیشین راه برون رفت بدون جنگ آخوندها را همانا اصلاح طلبان مامور



قلمداد کردیم.



اکنون موضوع بحرین یا جنگ در خلیج فارس است که باید خوب مورد بررسی قرار گیرد.



عربستان ممکن است برای پشتیبانی از اقلیت سنی در بحرین به آنها کمک برساند.



آخوندها نیز به بهانه حمایت از اکثریت شیعه در بحرین که پیشتر تعلق به ایران



نیز داشت، وارد میدان شود.



این موضوع میتواند به یک جنگ در منطقه دامن بزند. این جنگ میتواند جنبش سرنگونی



مردم را تحت شعاع قرار دهد. آخوندها از احساس ملی گرایی و تمامیت ارضی



سوء استفاده کنند. این جنگ دو فرجام در پایان می تواند دربرداشته باشد.



1. ممکن است هدف اصلی نگهداری جمهوری اسلامی برای یک مدت دیگر باشد.



زیرا مردم ایران ممکن است در برابر جنگ با اعراب و بخاطر



خلیج فارس یا تمامیت ارضی ایران جانب آخوندها را بگیرند







2. ممکن است با یک تیر دو نشان زده شود. یعنی



پایگاه های نفتی بحرین یا یک کشور دیگر حامی بحرین ویران شود و



آمریکا به بهانه حمایت از آنها به ایران یورش آورد و پایگاه های نفتی و



تسلیحاتی ایران را بمباران کند.



در واقع سناریو کویت و عراق تکرار گردد.



پس نتیجه میگیریم بحران جنگی منطقه دو فرآیند در بر خواهد داشت.



یکی تثبیت نظام و دومی شاید ربشه کردن آخوندها از راه نظامی



ولی بنظر می رسد منطقه بروی یک بشکه باروت خوابیده است



غرب اگر برنامه دراز مدت در پیش دارد بهتر است آنرا با دولت ملی جدید ایران



درمیان بگذارد نه با آخوندها.



بهترین راه تغییر رژیم آخوندها بدست مردم میباشد. اینکار قطع کامل حمایت



غرب از دولت آخوندی زا می طلبد.



اگر حمایت غرب نبود این رژیم تا کنون چهار تا کفن پوسانده بود.



بخاطر همین حمایت هاست که من نگران آنم که از راه گرانتر



آخوندها سرنگون شوند. ما شاهد ویرانی بیشتر د رایران خواهیم بود.



باید دوباره از صفر آغاز کنیم.



امیدوارم مردم ایران با تمام برخیزند و باسرنگونی جمهوری اسلامی مانع



جنگ تمام عیار در منطقه شوند.



سرنگون باد جمهوری اسلامی ضد ایران



پاینده ایران. نیک جعفرزاده 13 اسفند 4 مارچ





Keine Kommentare: